Fresh on Fridays: Smith Mountain Lake

Video courtesy Gert