Fresh on Fridays: Smith Mountain Lake


Video courtesy Gert